Σέρρες, Μονάδα Bιοαερίου

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ

Περιγραφή:

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από ζωικά και φυτικά απόβλητα προς παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, ισχύος 1 MW, στην BI.ΠΕ Σερρων

Φάση έργου: Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί από Μάρτιο 2021

Προϋπολογισμός έργου: 3.800.000 €

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ