Κατασκευή υδροηλεκτρικών μονάδων

Αδειοδότηση, Εγκατάσταση, Λειτουργία.

Τα μικρά υδροηλεκτρικά συνεισφέρουν στο δίκτυο ενέργεια βάσεως, δηλαδή συνεχόμενη, ανάλογα με τη διερχόμενη παροχή, χωρίς τις διακυμάνσεις της αιολικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, εμφανίζουν τον μεγαλύτερο συντελεστή φορτίου (απόδοση ενέργειας στη μονάδα του χρόνου για δεδομένη ισχύ) σε σχέση με όλες τις άλλες ΑΠΕ με στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ» Η μελέτη μιας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης περιλαμβάνει διάφορες φάσεις, η έκταση και η εμβάθυνση των οποίων εξαρτάται σημαντικά από το χαρακτήρα και το μέγεθος της εγκατάστασης.

Για την ολοκλήρωση ενός υδροηλεκτρικού έργου απαιτούνται τρία είδη μελετών:

  • H Μελέτη Σκοπιμότητας
  • H Σχεδίαση
  • Η Τελική Μελέτη Εγκατάστασης
Κατασκευή υδροηλεκτρικών μονάδων

 

Μελέτη σκοπιμότητας

Γίνεται με σκοπό να διαπιστωθεί εάν η εξεταζόμενη θέση χρήζει περισσότερης διερεύνησης. Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τα εξής:

 Προσδιορισμό του ύψους πτώσης και αρχική επιλογή της θέσης υδροληψίας, καθώς και της θέσης του σταθμού παραγωγής.

  Χάραξη της καμπύλης διάρκειας παροχής της θέσης, για την εκτίμηση της ετήσιας παραγωγής ενέργειας και τον υπολογισμό των ετήσιων εσόδων του έργου.

  Εκτίμηση του κόστους κατασκευής του έργου µε βάση τη μορφολογία της περιοχής, το μήκος του αγωγού πτώσης, τον τύπο του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την απόσταση της διασύνδεσης µε το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

  Προσδιορισμό της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου, µε τον υπολογισμό των απαραίτητων οικονομικών δεικτών και εξαγωγή συμπερασμάτων.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της μελέτης σκοπιμότητας αποβεί θετικό και ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προχωρήσει στην εκπόνηση του έργου, πραγματοποιείται στη συνέχεια η προμελέτη εγκατάστασης. Σκοπός της είναι η διαμόρφωση και η διαστασιολόγηση του έργου, όπως προκύπτει από την εξέταση και ανάλυση διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Το επίπεδο ανάλυσης της προμελέτης είναι τέτοιο ώστε να είναι επαρκές για την έκδοση των διαφόρων αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου.

 

Σχεδίαση

Η σχεδίαση βασίζεται στα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας και περιλαμβάνει:

 Την επιλογή των υδροστροβίλων και τον καθορισμό των υδραυλικών χαρακτηριστικών τους.

  Την επιλογή των γεννητριών με τα χαρακτηριστικά τους και όλο το συνακόλουθο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.

  Τον καθορισμό των χαρακτηριστικών του συστήματος αυτοματισμού και λειτουργίας της εγκατάστασης.

  Τον καθορισμό του συστήματος προσαγωγής του νερού στο σταθμό, δηλαδή την υδροληψία, τον αγωγό προσαγωγής (ανοικτό ή κλειστό), τη δεξαμενή φόρτισης και τις υπόλοιπες βοηθητικές εγκαταστάσεις.

  Την κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού (φροντίζοντας η διάταξη των υδροστροβίλων – γεννητριών να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση και συντήρηση χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας των υπολοίπων μονάδων), των αυτοματισμών, όλου του βοηθητικού εξοπλισμού και του υποσταθμού, καθώς και για τηδιασύνδεση με το δίκτυο.

 

Σας ενδιαφέρει μία επένδυση σε υδροηλεκτρικά;

Η Q-ENERGIA έχει 10 χρόνια εμπειρία στην Κατασκευή και Διαχείριση Υδροηλεκτρικών Μονάδων

Τελική Μελέτη Εγκατάστασης

Αν και το αποτέλεσμα της προμελέτης εγκατάστασης είναι θετικό, τότε γίνεται πλέον η τελική μελέτη εγκατάστασης, στην οποία συντάσσονται όλα τα σχέδια, οι υπολογισμοί, τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης και οι προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς επίσης και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με το τέλος της μελέτης εγκατάστασης, αρχίζει πλέον και η κατασκευή του έργου.

Για την εκπόνηση της μελέτης μιας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

Αναγνώριση της περιοχής

Περιλαμβάνει την αρχική διάταξη και χωροθέτηση του έργου, την καταγραφή των τοπικών συνθηκών, των δυσκολιών, της υποδομής, των άλλων ανταγωνιστικών χρήσεων του νερού, τη μελέτη των γεωλογικών συνθηκών καθώς και τον καθορισμό της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή.

1
Συλλογή και αξιολόγηση

Συλλογή και αξιολόγηση των υπαρχόντων υδρολογικών στοιχείων και χάραξη της καμπύλης διάρκειας παροχής.

2
Έρευνα αγοράς και διαθεσιμότητας

Εξετάζεται το κόστος του υδροστροβίλου, της γεννήτριας, του ελεγκτή της γεννήτριας και των σωλήνων της εγκατάστασης, αφού αυτά θα αποτελέσουν τα πιο ακριβά της στοιχεία.

3
Υπολογισμός της παραγόμενης ισχύος

Ανάλογα με τους δυνατούς συνδυασμούς των υδραυλικών υψών και παροχών, που είναι δυνατόν να επιτευχθούν, υπολογίζεται η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης και κρίνεται αν είναι επαρκής ή όχι για τη λειτουργία μιας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης.

4