Κατασκευή  μονάδων βιομάζας, βιοαερίου

Αδειοδότηση, Εγκατάσταση, Λειτουργία.

Η  Q-ENERGIA εξειδικεύεται στη μελέτη, αδειοδότηση, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση μονάδων παραγωγής και εκμετάλλευσης βιοαερίου με σκοπό τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ισχύος.

Το βιοαέριο, παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων (λύματα από χοιροστάσια, βουστάσια), αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα. Αποτελείται από 65% μεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα και μπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά, μέσω της τροφοδοσίας του σε μηχανές εσωτερικής καύσης, σε καυστήρες αερίου ή σε αεροστρόβιλο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα μίας μονάδας βιοαερίου είναι το πολύ χαμηλό (έως μηδαμινό) κόστος πρώτων υλών σε αντίθεση με το κέρδος των παραγόμενων προϊόντων του.

Κατασκευή μονάδων βιομάζας, βιοαερίου

Αδειοδότηση Μονάδων Βιοαερίου

Η ανέγερση κάθε νέας μονάδας παραγωγής βιοαερίου απαιτεί πλήθος αδειών. Λόγω της πολυπλοκότητας της, η τεχνολογία βιοαερίου είναι αρκετά νέα σε πολλές χώρες και ειδικότερα στην Ελλάδα δεν υπάρχει αρκετή εμπειρία στην αξιολόγηση των σταθμών βιοαερίου.

Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία σχεδιασμού απαιτεί τεχνογνωσία, δεδομένου ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών τεχνολογιών. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με πλήρη τεχνική τεκμηρίωση, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή του έργου.

 

Σχεδιασμός του Έργου

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει την αναλυτική διαστασιολόγηση της μονάδας βιοαερίου και τη διαδικασία ανάπτυξης του έργου. Επιλέγονται τα οριστικά υλικά εγκατάστασης της μονάδας για να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανότητες τροποποίησης της αδείας.

Ειδικότερα αναλύονται οι ακόλουθοι τομείς:

  • παραλαβή και αποθήκευση των υλικών εισόδου
  • παρασκευή της πρώτης ύλης
  • ζύμωση / παραγωγή αερίου
  • αποθήκευση και διάθεση των υλικών παραγωγής
  • συσσώρευση αερίου
  • προετοιμασία του αερίου
  • παραγωγή αερίου
  • μέτρηση και ελέγχου της μηχανής

Λόγω της αδιάλειπτης επικοινωνίας με τους προμηθευτές μας, η τεχνολογία μας είναι πάντα ενημερωμένη με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Σας ενδιαφέρουν οι μονάδες βιομάζας;

Η Q-ENERGIA έχει σας παραδίδει το έργο σας με το κλειδί στο χέρι

Τελική Μελέτη Εγκατάστασης

Αν και το αποτέλεσμα της προμελέτης εγκατάστασης είναι θετικό, τότε γίνεται πλέον η τελική μελέτη εγκατάστασης, στην οποία συντάσσονται όλα τα σχέδια, οι υπολογισμοί, τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης και οι προδιαγραφές του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς επίσης και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με το τέλος της μελέτης εγκατάστασης, αρχίζει πλέον και η κατασκευή του έργου.

Για την εκπόνηση της μελέτης μιας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

Αναγνώριση της περιοχής

Περιλαμβάνει την αρχική διάταξη και χωροθέτηση του έργου, την καταγραφή των τοπικών συνθηκών, των δυσκολιών, της υποδομής, των άλλων ανταγωνιστικών χρήσεων του νερού, τη μελέτη των γεωλογικών συνθηκών καθώς και τον καθορισμό της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή.

1
Συλλογή και αξιολόγηση

Συλλογή και αξιολόγηση των υπαρχόντων υδρολογικών στοιχείων και χάραξη της καμπύλης διάρκειας παροχής.

2
Έρευνα αγοράς και διαθεσιμότητας

Εξετάζεται το κόστος του υδροστροβίλου, της γεννήτριας, του ελεγκτή της γεννήτριας και των σωλήνων της εγκατάστασης, αφού αυτά θα αποτελέσουν τα πιο ακριβά της στοιχεία.

3
Υπολογισμός της παραγόμενης ισχύος

Ανάλογα με τους δυνατούς συνδυασμούς των υδραυλικών υψών και παροχών, που είναι δυνατόν να επιτευχθούν, υπολογίζεται η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης και κρίνεται αν είναι επαρκής ή όχι για τη λειτουργία μιας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης.

4